Chuẩn đầu ra Đại học Hình ảnh y học

0
2124

1. Tên ngành đào tạo: Hình ảnh y học/ Medical  Imaging

2. Trình độ đào tạo: Đại học

3. Yêu cầu về kiến thức:

– Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng vào việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân nói chung, liên quan đến ngành Xét nghiệm y học nói riêng.

– Có đủ kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, nguyên lý kỹ thuật- công nghệ và kiến thức chuyên môn ngành học để giải quyết độc lập, sáng tạo các vấn đề thuộc ngành Kỹ thuật y học;

– Hiểu biết các nguyên lý, qui tắc, quy trình vận hành, bảo quản, bảo dưỡng một số loại trang thiết bị thuộc ngành Kỹ thuật y học;

– Có kiến thức về phương pháp luận khoa học trong thực hành kỹ thuật, học tập, nghiên cứu khoa học;

– Hiểu biết về pháp luật và chính sách về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

– Có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao và tác phong thận trọng, chính xác trong thực hành nghề nghiệp.

4. Yêu cầu về kỹ năng:

Kỹ năng cứng:

1. Vận dụng tốt các kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở và chuyên  ngành vào hoạt động nghề nghiệp, giải thích được các nguyên lý của kỹ thuật hình ảnh y học.

2. Phân tích được chất lượng kỹ thuật phim chụp và các biểu hiện bất thường trên phim.

3. Thực hiện được các tất cả các kỹ thuật chụp X quang không dùng cản quang và một số kỹ thuật X quang có dùng cản quang.

3. Thực hiện được các kỹ thuật buồng tối và các kỹ thuật tạo ảnh trên máy CR, DR.

4. Thực hiện được các kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính sọ não-xoang, ngực, ổ bụng , cột sống, tiết niệu, khung chậu và xương khớp.

5. Thực hiện được các kỹ thuật chụp cộng hưởng từ sọ não, cột sống,  xương khớp, tim mạch, gan-mật, lách, tụy, tiết niệu-sinh dục, sản phụ khoa, đại tràng-trực tràng.

6. Thực hiện được các kỹ thuật siêu âm tổng quát.

7. Thực hiện và trợ thủ được các kỹ thuật chụp mạch máu và X quang can thiệp.

8. Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản về Y học hạt nhân.

9. Bảo quản tốt các thiết bị chẩn đoán hình ảnh và phát hiện được các hư hỏng thường gặp của các máy X quang.

10. Phân tích được chất lượng hình ảnh của các phim chụp tại khoa chẩn đoán hình ảnh.

11. Mô tả và phân tích đựợc các biểu hiện bất thường một số bệnh lý thường gặp.

12. Thực hiện được các biện pháp đảm bảo an toàn phóng xạ

13. Tham gia tổ chức và quản lý được khoa Chẩn đoán hình ảnh theo qui định.

14. Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và tiếp cận thông tin từ nhiều nguồn, nhiều hình thức khác nhau.

15. Tham gia truyền thông và giáo dục sức khỏe cộng đồng.

16. Tham gia đào tạo và tự đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Kỹ năng mềm:

– Có khả năng phối hợp với đồng nghiệp và cộng đồng trong hoạt động nghề nghiệp

– Có khả năng làm việc nhóm tại các cơ sở y tế, tại cộng đồng.

– Về ngoại ngữ (Anh văn):

+ Giao tiếp được các tình huống cơ bản trong cuộc sống như văn hóa, xã hội, thể thao, chính trị…

+ Giao tiếp được các tình huống cơ bản thuộc chuyên ngành

+ Đọc hiểu và tham khảo được một số tài liệu chuyên ngành

– Về tin học:

+ Thực hiện được các thao tác quản lý đối với các thư mục, tập tin trên máy tính.

+ Sử dụng được các dịch vụ trên Internet như e-mail, tìm kiếm thông tin.

+ Thực hiện được các thao tác soạn thảo, định dạng cơ bản trong Microsoft Word.

+ Thực hiện được các thao tác tạo và định dạng bảng tính; sử dụng công thức và các hàm cơ bản vào các bài toán ứng dụng Microsoft Excel.

+ Thiết kế được các trình diễn bằng phần mềm Microsoft PowerPoint.

5. Yêu cầu về thái độ:

 – Có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh.

 – Trung thực, khách quan, thận trọng khi thực hiện nghiệp vụ chuyên môn.

 – Khiêm tốn trong học tập và quan hệ hợp tác tốt với đồng nghiệp.

 – Có khả năng cập nhật kiến thức và sáng tạo trong công việc.

6. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

Khoa Hình ảnh y học bệnh viện từ tuyến trung ương tới cơ sở, các trường Đại học, Cao đẳng y tế, Trung cấp y tế…

7. Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi ra trường:

– Bậc học tiếp theo: Thạc sỹ Hình ảnh y học

                              Tiến sỹ Hình ảnh y học

8. Các chương trình,  tài liệu quốc tế tham khảo:

Chương trình tham khảo:

– Chương trình khung giáo dục Cử nhân Hình ảnh y học ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Chương trình đào tạo Cử nhân Hình ảnh y học của trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

– Bộ Giáo dục và Đào tạo (2010), Công văn Số 2196 /BGDĐT-GDĐH ngày 22/4/2010 V/v hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo.

Giáo trình và tài liệu tham khảo:

– BS. Nguyễn Văn Hanh (1998), Kỹ thuật X quang, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

– Trường Đại học Y khoa Hà Nội (2009), Bài giảng Chẩn đoán hình ảnh, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

– Trường đại học Y khoa Huế (2003-2004), Bài giảng Chẩn đoán hình ảnh đại học, Nhà xuất bản Đại học Huế.

-TS. Phạm Ngọc Hoa, ThS. Lê văn Phước (2007), Bài giảng chẩn đoán hình ảnh, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

– PGS.TS Phạm Minh Thông (2012), Kỹ thuật chụp X quang; Nhà xuất bản Y học, Hà nội.

– Cục an toàn bức xạ (2006), Tài liệu hướng dẫn an toàn bức xạ y tế, Lưu hành nội bộ

– Torsten B. Moeller, Emil Reif (2000) Radiographic Anatomy, Thieme-Stuttgart, New York.

– Torsten B. Moeller, Emil Reif (2000) Radiographic Positioning, Thieme-Stuttgart, New York.

– JP. Monnier và JM. Tubiana (1994)., Chẩn đoán X quang và hình ảnh y học (Tài liệu dịch); Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

– JonhB-Cahoon (1989,) Formulating X-ray technics, Thieme- Stuttgart, Newyork.

– J.P. Monnier (1994), Abreges d’lmagerie Medicale, Masson, Paris (Đã dịch sang tiếng Việt năm 1998).

– Chevrot A, Katz. Os et articulations (1994), Radiodiagnostic, Masson, Paris. 2: 51-166.