Chuẩn đầu ra Cử nhân Y tế công cộng

0
2389

1. Tên ngành đào tạo: Cử nhân Y tế công cộng/ Bachelor of Public Health

2. Trình độ đào tạo: Đại học

3. Yêu cầu về kiến thức:

– Có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở làm nền tảng cho y tế công cộng.

– Có kiến thức về khái niệm cơ bản và các nguyên lý của y tế công cộng.

– Có kiến thức về các yếu tố ảnh hưởng và quyết định đến sức khỏe cộng đồng.

– Có kiến thức phát hiện và xử trí các vấn đề sức khoẻ phổ biến ở cộng đồng.

–  Có kiến thức về công tác tổ chức và quản lý y tế, vận dụng vào môi trường làm việc trong tương lai.

– Có kiến thức về các chương trình y tế quốc gia đang được thực hiện ở Việt Nam.

–  Nắm vững phương pháp luận khoa học trong công tác phòng bệnh, nâng cao sức khỏe và nghiên cứu khoa học, ứng dụng trong nghiên cứu các vấn đề sức khỏe cộng đồng.

– Nắm vững chính sách về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho nhân dân.

4. Yêu cầu về kỹ năng:

4.1. Kỹ năng cứng:

– Phân tích và xác định được các yếu tố ảnh hưởng và quyết định đến sức khỏe cộng đồng.

– Xác định được các vấn đề sức khỏe ưu tiên của cộng đồng, đưa ra được những chiến lược và giải pháp thích hợp để giải quyết vấn đề.

–  Xây dựng được kế hoạch, có kỹ năng theo dõi, đánh giá việc thực hiện các chương trình sức khỏe tại cộng đồng.

– Tham gia giám sát và phát hiện sớm ổ dịch trong cộng đồng, tổ chức phòng chống dịch.

– Tham gia thiết kế, thực hiện và phân tích số liệu cho các nghiên cứu về y tế công cộng.

– Thực hiện được giáo dục sức khoẻ cho cộng đồng nhằm xây dựng lối sống và hành vi có lợi cho sức khoẻ.

4.2. Kỹ năng mềm:

– Có kỹ năng quản lý, làm việc độc lập và giải quyết vấn đề.

– Về ngoại ngữ (Anh văn):

+ Giao tiếp được các tình huống cơ bản trong cuộc sống như văn hóa, xã hội, thể thao, chính trị…

+ Giao tiếp được các tình huống cơ bản thuộc chuyên ngành.

+ Đọc hiểu và tham khảo được một số tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.

– Về tin học:

+ Thực hiện được các thao tác quản lý đối với các thư mục, tập tin trên máy tính.

+ Sử dụng được các dịch vụ trên Internet như e-mail, tìm kiếm thông tin.

+ Thực hiện được các thao tác soạn thảo, định dạng cơ bản trong Microsoft Word.

+ Thực hiện được các thao tác tạo và định dạng bảng tính; sử dụng công thức và các hàm cơ bản vào các bài toán ứng dụng Microsoft Excel.

+ Thiết kế được các trình diễn bằng phần mềm Microsoft PowerPoint.

5. Yêu cầu về thái độ:

– Tận tụy, có trách nhiệm trong công việc, vì sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

– Tôn trọng luật pháp, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu nghề nghiệp.

– Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của ngành Y tế công cộng trong công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân.

– Tôn trọng và lắng nghe ý kiến của cộng đồng về các nhu cầu sức khoẻ và các giải pháp can thiệp nhằm nâng cao sức khoẻ cộng đồng.

– Cầu thị và hợp tác làm việc theo nhóm và phối hợp liên ngành.

– Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và học tập nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân.

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

– Các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp Y, Dược.

– Các Viện, Vụ, Cục liên quan y tế công cộng – dự phòng thuộc Bộ Y tế.

– Sở Y tế, Trung tâm Y tế Dự phòng, các Trung tâm y tế và cơ sở y tế khác có liên quan đến y tế công cộng và y học dự phòng.

– Các Tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực y tế công cộng, y học dự phòng.

7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường:

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Y tế công cộng có thể tiếp tục học các loại hình sau:

– Thạc sĩ Y tế công cộng.

– Tiến sĩ Y tế công cộng.

– Chuyên khoa cấp I Y tế công cộng và Y học dự phòng.

– Chuyên khoa cấp II Y tế công cộng và Y học dự phòng.

8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo:

– Chương trình khung giáo dục Cử nhân Y tế công cộng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Chương trình đào tạo Cử nhân Y tế công cộng của trường Đại học Y tế công cộng Hà Nội và trường Đại học Y Dược Huế.

– Bộ Giáo dục và Đào tạo (2010), Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22 tháng 4 năm 2010 V/v hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo.

– Bachelor of Health Science (Nutrition) (PU40), Queensland University of Technology, Australia.

– Bachelor of Science in Public Health (BSPH) Curriculum Guides, Indiana University.

– Bachelor of Science in Public Health, American Public University System.

 

Khoa Y tế công cộng