CHUẨN ĐẦU RA CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG NHA KHOA

0
1947

I. Ngành đào tạo:  Điều dưỡng nha khoa / Dental Nursing
II. Trình độ đào tạo:  Đại học
III. Yêu cầu về kiến thức
– Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng vào việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân nói chung, liên quan đến ngành Điều dưỡng Nha khoa nói riêng.
– Có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở và kiến thức chuyên môn ngành học để giải quyết độc lập, sáng tạo các vấn đề thuộc chuyên ngành Điều dưỡng Nha khoa.
– Có kiến thức tổng quan về con người; kiến thức cơ sở chuyên ngành làm nền tảng cho công việc thực hiện kỹ thuật Điều dưỡng Nha khoa.
– Có kiến thức cơ bản về chuyên ngành răng hàm mặt và những kỹ năng cần thiết để thực hiện công tác chăm sóc, dự phòng và phục hồi sức khoẻ răng miệng.
– Hiểu biết về pháp luật và các chính sách về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.
IV. Yêu cầu về kỹ năng
4.1. Kỹ năng cứng
– Thực hiện được đầy đủ, thành thạo các kỹ thuật khám, chẩn đoán, xử trí chăm sóc, dự phòng các bệnh răng miệng thông thường ở trẻ em và người lớn (sâu răng, viêm tuỷ, viêm quanh răng, viêm quanh cuống… ).
– Tổ chức thực hiện tốt y lệnh của bác sĩ, phối hợp tốt với bác sĩ để chăm sóc, dự phòng bệnh răng miệng cho người bệnh.
– Giao tiếp hiệu quả với người bệnh, gia đình người bệnh, cộng đồng và đồng nghiệp trên cơ sở kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, nhằm tạo thuận lợi cho quá trình cung cấp các dịch vụ chăm sóc răng miệng, quản lý điều dưỡng chuyên khoa răng hàm mặt
– Lập và đề xuất dự trù được hệ thống quản lý hồ sơ, sổ sách, trang thiết bị liên quan đến hoạt động chăm sóc dự phòng răng miệng tại cộng đồng và cơ sở điều trị răng hàm mặt.
– Tư vấn, giáo dục sức khỏe răng miệng cho người bệnh và cộng đồng; có kỹ năng sử dụng thuốc trong nha khoa hợp lý, an toàn theo đúng các quy định của Bộ Y tế về sử dụng và quản lý thuốc.
– Có khả năng quản lý công việc, điều phối hoạt động trong nhóm chăm sóc chăm sóc răng miệng tại cơ sở y tế xã, phường, quận, huyện, cơ sở Nha học đường; quản lý, sử dụng nguồn lực hợp lý hiệu quả đảm bảo chất lượng chăm sóc răng miệng.
– Tham gia nghiên cứu khoa học và tiếp cận thông tin từ nhiều nguồn, nhiều hình thức khác nhau.
– Sử dụng được tối thiểu một ngoại ngữ để nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn.
4.2. Kỹ năng mềm
– Có kỹ năng tổ chức và làm việc theo nhóm.
– Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử theo chuẩn mực quy tắc ứng xử trong ngành y.
– Về Ngoại ngữ (Tiếng Anh):
+ Giao tiếp được các tình huống cơ bản trong cuộc sống như văn hóa, xã hội, thể thao, chính trị…
+ Giao tiếp được các tình huống cơ bản thuộc chuyên ngành
+ Đọc hiểu và tham khảo được một số tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh
– Về Tin học:
+ Thực hiện được các thao tác quản lý đối với các thư mục, tập tin trên máy tính.
+ Sử dụng được các dịch vụ trên Internet như e-mail, tìm kiếm thông tin.
+ Thực hiện được các thao tác soạn thảo, định dạng cơ bản trong Microsoft Word.
+ Thực hiện được các thao tác tạo và định dạng bảng tính; sử dụng công thức và các hàm cơ bản vào các bài toán ứng dụng Microsoft Excel.
+ Thiết kế được các trình diễn bằng phần mềm Microsoft PowerPoint.
V. Yêu cầu về thái độ        
– Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh.
– Tinh thần trách nhiệm cao, tác phong thận trọng, chính xác.
– Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp.
– Trung thực, khách quan, có khả năng tự học và nghiên cứu khoa học.
VI. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
Điều dưỡng Nha khoa tại các cơ sở khám và điều trị Nha khoa từ tuyếnTrung ương đến cơ sở, các trung tâm y tế dự phòng, các cơ sở Nha học đường, Khoa Răng Hàm Mặt các trường Đại học Cao đẳng y.
VII. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
Thạc sỹ điều dưỡng
VIII. Các chương trình, tài liệu tham khảo
– Chương trình khung giáo dục đại học điều dưỡng đa khoa ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Chương trình đào tạo Điều dưỡng Nha khoa của trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.
– Bộ Giáo dục và Đào tạo (2010), Công văn Số 2196 /BGDĐT-GDĐH ngày 22/4/2010 V/v hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo.