CHUẨN ĐẦU RA CAO ĐẲNG XÉT NGHIỆM

0
251

1. Ngành đào tạo: Xét nghiệm y học/ Medical Laboratory

2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng

3. Yêu cầu về kiến thức:

– Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng vào việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân nói chung, liên quan đến ngành Xét nghiệm y học nói riêng.

–  Có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở và kiến thức chuyên môn ngành học để giải quyết độc lập, sáng tạo các vấn đề thuộc ngành Xét nghiệm y học.

– Hiểu biết các nguyên lý, quy tắc, quy trình vận hành, bảo quản, bảo dưỡng một số loại trang thiết bị thuộc ngành xét nghiệm y học.

4. Yêu cầu về kỹ năng:

4.1. Kỹ năng cứng:

– Thực hiện được các kỹ thuật xét nghiệm lâm sàng thông thường và ứng dụng những kỹ thuật mới trong hoạt động chuyên ngành.

– Thực hiện được các xét nghiệm hàng loạt tại cộng đồng một cách độc lập hoặc phối hợp với đồng nghiệp.

– Thực hiện, kiểm tra và giám sát các quy chế vô khuẩn, quy định về sử dụng hoá chất, sinh phẩm chuyên dụng và an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm.

– Tham gia tổ chức và quản lý hoạt động của một phòng xét nghiệm y sinh học.

–  Tham gia chỉ đạo tuyến và phòng chống dịch.

– Thực hiện được các biện pháp đảm bảo chất lượng và kiểm tra chất lượng xét nghiệm.

– Tham gia nghiên cứu khoa học và tiếp cận thông tin từ nhiều nguồn, nhiều hình thức khác nhau.

– Sử dụng được tối thiểu một ngoại ngữ để nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

4.2. Kỹ năng mềm:

– Có kỹ năng phối hợp và làm việc theo nhóm.

– Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử theo chuẩn mực quy tắc ứng xử trong ngành y.

– Về Ngoại ngữ (Tiếng Anh):

+ Giao tiếp được các tình huống cơ bản trong cuộc sống như văn hóa, xã hội, thể thao, chính trị…

+ Đọc hiểu được các đoạn y văn trong chương trình và tham khảo được một số tài liệu chuyên ngành.

– Về Tin học:

+ Thực hiện được các thao tác quản lý đối với các thư mục, tập tin trên máy tính.

+ Sử dụng được các dịch vụ trên Internet như e-mail, tìm kiếm thông tin.

+ Thực hiện được các thao tác soạn thảo, định dạng cơ bản trong Microsoft Word.

+ Thực hiện được các thao tác tạo và định dạng bảng tính; biết vận dụng công thức và các hàm cơ bản vào các bài toán ứng dụng Microsoft Excel.

+ Thiết kế được các trình diễn, tạo các bài báo cáo bằng phần mềm Microsoft PowerPoint.

5. Yêu cầu về thái độ:        

– Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh;

– Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp;

– Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và học tập vươn lên.

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

Các bệnh viện, viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo cán bộ y tế và các cơ sở y tế khác.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

– Đại học

– Thạc sỹ

– Tiến sỹ

8. Các chương trình, tài liệu tham khảo:

– Chương trình đào tạo Cao đẳng Xét nghiệm y học của Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

– Bộ Giáo dục và Đào tạo (2010), Công văn Số 2196 /BGDĐT-GDĐH ngày 22/4/2010 V/v hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo.