CHUẨN ĐẦU RA CAO ĐẲNG DƯỢC

0
272

1. Tên ngành đào tạo: Dược học / Pharmacy

2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng

3. Yêu cầu về kiến thức

– Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng vào việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân nói chung, liên quan đến ngành Dược nói riêng.

– Có kiến thức khoa học cơ bản, y dược học cơ sở để tiếp thu, học tập được kiến thức chuyên môn nghề nghiệp

– Có kiến thức chuyên môn cơ bản về sản xuất, kiểm tra chất lượng, bảo quản, phân phối, kinh doanh, tư vấn sử dụng thuốc – mỹ phẩm

– Có kiến thức về dược lâm sàng để tư vấn cho người bệnh sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả

– Có kiến thức về thực vật, dược liệu, dược học cổ truyền để bảo tồn, khai thác, nuôi trồng, chế biến các thuốc có nguồn gốc dược liệu

– Có kiến thức về Luật Dược và các quy chế chuyên môn để vận dụng trong công tác nghề nghiệp.

4. Yêu cầu về kỹ năng

4.1. Kỹ năng cứng

– Tham gia tổ chức và triển khai thực hiện trong các lĩnh vực: sản xuất, đảm bảo chất lượng, tồn trữ, cung ứng thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng trong phạm vi nhiệm vụ được giao

– Tư vấn cho người bệnh sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả

– Thực hiện công tác bảo tồn, khai thác, nuôi trồng, chế biến các thuốc có nguồn gốc từ dược liệu hợp lý, hiệu quả

– Triển khai thực hiện các văn bản pháp quy về dược và kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó

– Tham gia thực hiện công tác dược trong các cơ sở y tế, cộng đồng và các chương trình y tế quốc gia.

– Tham gia công tác đào tạo chuyên môn, phổ biến được các thông tin cơ bản liên quan đến thuốc và sức khỏe.

4.2. Kỹ năng mềm

– Có khả năng giao tiếp, viết, thuyết trình, thảo luận phục vụ trong công tác nghề nghiệp

– Có khả năng tổ chức và làm việc theo nhóm

– Có thể hướng dẫn về chuyên môn cho cán bộ dược có trình độ thấp hơn

– Về Ngoại ngữ (Tiếng Anh):

+ Giao tiếp được các tình huống cơ bản trong cuộc sống như văn hóa, xã hội, thể thao, chính trị…

+ Đọc hiểu được các đoạn y văn trong chương trình và tham khảo được một số tài liệu chuyên ngành

– Về Tin học:

+ Thực hiện được các thao tác quản lý đối với các thư mục, tập tin trên máy tính.

+ Sử dụng được các dịch vụ trên Internet như e-mail, tìm kiếm thông tin.

+ Thực hiện được các thao tác soạn thảo, định dạng cơ bản trong Microsoft Word.

+ Thực hiện được các thao tác tạo và định dạng bảng tính; biết vận dụng công thức và các hàm cơ bản vào các bài toán ứng dụng Microsoft Excel.

+ Thiết kế được các trình diễn, tạo các bài báo cáo bằng phần mềm Microsoft PowerPoint.

  1.  Yêu cầu về thái độ

– Có đạo đức nghề nghiệp, hành nghề đúng pháp luật. Yêu ngành, yêu nghề có trách nhiệm công dân, ý thức cộng đồng

– Coi trọng kết hợp y – dược học hiện đại với y – dược học cổ truyền

– Trung thực, khách quan, có tinh thần học tập vươn lên

– Tôn trọng và chân thành hợp tác, giúp đỡ đồng nghiệp

– Nhận thức rõ và có ý thức bảo vệ môi trường.

6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

– Có thể trực tiếp mở hiệu thuốc tham gia kinh doanh thuốc theo quy định hiện hành của nhà nước về hành nghề dược.

– Đảm nhiệm các vị trí công tác Dược trong các cơ quan quản lý, cơ sở điều trị, các công ty sản xuất kinh doanh (sản xuất và cung ứng thuốc), các trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm và các cơ sở y tế khác có liên quan đến ngành dược thuộc công lập và ngoài công lập.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

– Đại học dược

– Chuyên khoa I

– Chuyên khoa II

8. Các chương trình, tài liệu tham khảo:

– Chương trình khung giáo dục cao đẳng Dược ban hành kèm theo Thông tư số 11 /2010/TT-BGDĐT ngày  23 / 3 /2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

– Chương trình đào tạo Cao đẳng Dược của trường Cao đẳng Dược Trung ương.

– Bộ Giáo dục và Đào tạo (2010), Công văn Số 2196 /BGDĐT-GDĐH ngày 22/4/2010 V/v hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo.