Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020)

1221

Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương đấu tranh không biết mệt mỏi cho độc lập của Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của nhân dân và hòa bình của nhân dân thế giới.

            Chủ tịch Hồ Chí Minh(1890) sinh ra và lớn lên trong bối cảnh lịch sử đất nước có nhiều biến động. Vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, đứng trước sự áp bức, bóc lột của thực dân Pháp và tay sai ở An Nam lúc bấy giờ đã có nhiều phong trào đấu tranh của nhân dân đã diễn ra, trong đó nổi bật có phong trào đấu tranh theo khuynh hướng phong kiến và khuynh hướng dân chủ tư sản. Tuy nhiên, dưới sự đàn áp của thực dân Pháp và tay sai những phong trào yêu nước này đều thất bại, cách mạng lâm vào tình trạng khủng hoảng cả về đường lối và lực lượng lãnh đạo cách mạng. Với khát vọng cháy bỏng giành độc lập cho dân tộc, tự do, ấm no cho nhân dân, Người đã xác định cho mình con đường sang các nước Phương Tây với mục đích muốn tìm hiểu cho rõ những gì ẩn giấu đằng sau những từ “Tự do – Bình đẳng – Bác ái”, “Tôi phải đi ra nước ngoài xem cho rõ. Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đỡ đồng bào tôi”. Người đã bôn ba khắp các châu lục, vừa lao động, vừa học tập, vừa nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm của các cuộc cách mạng trên thế giới. Đi tới đâu Người cũng thấy cảnh bất công, trái ngược: Một bên là cuộc sống xa hoa của các tầng lớp trên của xã hội và một bên là cuộc sống khốn cùng của nhân dân lao động. Từ đó Người nhận thấy cách mạng Mỹ và cách mạng Pháp đều là hai cuộc cách mạng không đến nơi, không triệt để vì nhân dân vẫn còn phải chịu cảnh khổ cực.

Ảnh: Tại Bến Cảng Nhà Rồng ngày 5/6/1911, trên con tàu Đô đốc Latouche-Tréville Nguyễn Tất Thành lấy tên Nguyễn Văn Ba sang các nước Phương Tây.

Trong thời gian ở các nước Phương Tây, đặc biệt là trong thời gian hoạt động ở Pháp, Người đã trực tiếp tham gia vào phong trào của công nhân Pháp, gia nhập Đảng Xã hội Pháp, Người gửi tới Hội nghị Versailles(Véc-sai) bản yêu sách gồm 8 điểm đòi quyền tự quyết cho dân tộc An Nam(1919), thành viên sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, cùng thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa…tất cả những hoạt động này đã đem đến cho Người kinh nghiệm thực tiễn cách mạng vô cùng quý giá.

            Từ thực tiễn hoạt động phong phú đó, khi đọc được bản Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của V.I.Lênin(7/1920), cùng với ánh sáng của Cách mạng tháng Mười Nga(1917), Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc: “muốn cứu nước không còn con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản”, đó là đường lối giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng con người; đường lối độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

            Từ 6/1 đến 7/2/1930 theo Chỉ thị của Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Áí Quốc đã triệu tập Hội nghị thành lập Đảng(Hương Cảng – Trung Quốc) và quyết định thống nhất các tổ chức cộng sản lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, cùng với công lao to lớn của Nguyễn Ái Quốc đường lối cách mạng Việt Nam đã cơ bản được hình thành, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối và lực lượng lãnh đạo cách mạng, mở đường cho những thắng lợi to lớn về sau của cách mạng Việt Nam.

            Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Nguyễn Ái Quốc với quyết tâm: “dù hy sinh tới đâu, dù có đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập” nhân dân Việt Nam đoàn kết thành một khối thống nhất, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, khát vọng độc lập đã làm nên thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945. Với thắng lợi này đã chấm dứt xiềng xích nô lệ của chủ nghĩa đế quốc gần một thế kỷ, chấm dứt sự tồn tại của chế độ quân chủ phong kiến gần một ngàn năm; đưa nhân dân từ địa vị nô lệ trở thành người làm chủ đất nước; đồng thời mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Ngày 2/9/1945

            Ngay sau khi vừa giành được độc lập, chính quyền cách mạng non trẻ đã ngay lập tức đã phải đương đầu với muôn vàn khó khăn: giặc đói, giặc dốt, thù trong và giặc ngoài. Chính Phủ lâm thời đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng suốt đề ra đường lối đúng đắn, kịp thời chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua giai đoạn “ngàn cân treo sợi tóc”. Với tinh thần “…thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, trên cơ sở “kháng chiến toàn dân, toàn diện, kháng chiến lâu dài và dựa vào sức mình là chính”, phát huy truyền thống đoàn kết và yêu nước của toàn dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo quân và dân cả nước đánh bại mọi âm mưu, kế hoạch xâm lược của kẻ thù.

Ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh thị sát và chỉ đạo trong Chiến dịch Biên Giới.

Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5/1954 thực sự là “thiên sử vàng” trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ đã chấm dứt sự tồn tại và thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ, đánh bài hoàn toàn đội quân nhà nghề được trang bị hiện đại, được điều hành bởi các chính trị gia và nhà quân sự tài ba của Pháp và Mỹ, điều này đã giúp chúng ta bảo vệ thành quả của cách mạng tháng 8/1945, để từ đó mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, Mỹ đã dựng lên chính quyền tay sai với mục đích biến miền Nam Việt Nam trở thành thuộc địa kiểu mới. Một lần nữa Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lại tiếp tục lãnh đạo nhân dân bước vào cuộc kháng chiến “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” để thực hiện mục tiêu hòa bình và thống nhất đất nước. Quyết tâm đánh thắng Mỹ ngụy càng lên cao khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi: “Trung Nam Bắc đều là bờ cõi của ta, nước ta nhất định sẽ thống nhất, đồng bào cả nước nhất định được giải phóng”. Ngày 2/9/1969 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từ biệt toàn thể dân tộc, trước khi mất Người đã để lại bản Di chúc vô cùng quý giá. Biến mất mát, đau thương thành hành động, toàn Đảng toàn quân, toàn dân ta đã quyết tâm đến cùng cho mục tiêu hòa bình thống nhất đất nước. Ngày 30/4/1975 miền Nam hoàn toàn được giải phóng, non sông thu về một mối, thỏa ước nguyện bấy lâu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng, cao đẹp của người chiến sỹ cộng sản vĩ đại, người anh hùng giải phóng dân tộc. Người đã khơi dậy, phát huy truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm của toàn thể dân tộc và biểu hiện cao nhất đó là chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Người mãi mãi là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam.

Ths Nguyễn Ngọc Phương – Phòng Hành chính tổng hợp