Seminar “Những nội dung sửa đổi và những quy định mới mang tính nhân...

Vào lúc 8 giờ 00, ngày 22 tháng 5 năm 2019, tại giảng đường 301, Khu B, Trường Đại học Kỹ thuật Y -...

Seminar “Phong cách làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh giá trị lý...

Vào lúc 8 giờ 00, ngày 22 tháng 5 năm 2019, tại giảng đường 301 Khu B, Trường Đại học Kỹ thuật Y -...

Seminar: “Sử dụng Tiếng Việt trong lớp học Tiếng Anh” (Using Vietnamese in English...

Vào lúc 8h30, ngày 19 tháng 6 năm 2019, tại giảng đường 504, Nhà B, Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà...

Seminar “ ứng dụng phương pháp Phóng xạ trong Y – Dược ”

Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019, vào lúc 14 giờ 00, ngày 10 tháng 6 năm 2019, tại giảng đường 304, Khu B,...

Seminar “Ứng dụng Laser trong Y học”

Vào lúc 14 giờ 00, ngày 11 tháng 7 năm 2019, tại giảng đường 402, Khu B, Trường Đại học Kỹ thuật Y -...

Seminar “Sử dụng video trong giờ dạy ngoại ngữ” (Using Video in The Foreign...

Thực hiện Kế hoạch năm học 2018 - 2019, vào lúc 14h00, ngày 17 tháng 6 năm 2019, tại giảng đường 402, Nhà B,...

Seminar “Những đặc trưng về văn hóa tên thương hiệu trong Tiếng Anh” (Cultural...

Thực hiện kế hoạch năm học 2018 - 2019, vào lúc 8 giờ 00, ngày 03 tháng 6 năm 2019, tại giảng đường 301,...

NỔI BẬT

Translate »