Thông báo

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá cho thuê...

Xem Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng và khai thác mặt bằng Trường...

Thông báo bản niêm yết đấu giá tài sản

Xem Thông báo bản niêm yết đấu giá tài sản

Thông báo của Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế về việc...

Xem nội dung Thông báo của Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế về việc gia hạn nhận hồ sơ dự thi...

Thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học để khắc phục hậu quả...

Căn cứ Công văn số 2940/SGDĐT-VP ngày 28/10/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tp Đà Nẵng về việc khắc phục hậu quả...

Thông báo cho sinh viên các lớp nghỉ học và thi ngày 24/10/2020

Thông báo cho sinh viên các lớp nghỉ học và thi ngày 24/10/2020 Căn cứ Thông báo lịch cắt điện của Tổng công ty Điện...

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Xem Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 Tải mẫu đăng ký dự tuyển

Thông báo bảng niêm yết đấu giá tài sản

Xem Thông báo bảng niêm yết đấu giá tài sản

Thông báo khảo sát tình trạng việc làm của cựu sinh viên tốt nghiệp...

Thực hiện theo Thông báo số 573/TB-ĐHKTYDĐN ngày 21/10/2020 về việc khảo sát tình trạng việc làm của cựu sinh viên các ngành đào...

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá vật liệu...

xem Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá vật liệu thu hồi bao gồm sắt, nhôm, kính, gỗ.

Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển đại học hệ...

Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển đại học hệ chính quy năm 20020 (xem chi tiết tại đây)

NỔI BẬT

Translate »