No Picture

LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

20/01/2014 admin 0

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

No Picture

Toàn văn Luật cư trú

14/01/2014 admin 0

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

No Picture

LUẬT CÔNG ĐOÀN

14/01/2014 admin 0

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

No Picture

LUẬT BẢO VỆ SỨC KHOẺ NHÂN DÂN

14/01/2014 admin 0

Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người, là một trong những điều cơ bản để con người sống hạnh phúc, là mục tiêu và là nhân tố quan trọng trong việc phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

No Picture

Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS

13/01/2014 admin 0

Trong những năm qua, công cuộc phòng, chống HIV/AIDS đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Tuy nhiên, một số Bộ, ngành và địa phương vẫn chưa nhận thức đầy đủ tác hại của đại dịch HIV/AIDS đến sự phát triển kinh tế – xã hội, việc tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát phòng, chống HIV/AIDS chưa được quan tâm đúng mức

No Picture

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

13/01/2014 admin 0

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;