Hội nghị công chức viên chức năm 2016

hoi_nghi_CCVC_22012016 (1)

hoi_nghi_CCVC_22012016 (2)

hoi_nghi_CCVC_22012016 (3)

hoi_nghi_CCVC_22012016 (4)

hoi_nghi_CCVC_22012016 (5)

hoi_nghi_CCVC_22012016 (6)

hoi_nghi_CCVC_22012016 (7)

hoi_nghi_CCVC_22012016 (8)

hoi_nghi_CCVC_22012016 (9)

hoi_nghi_CCVC_22012016 (10)

hoi_nghi_CCVC_22012016 (11)

hoi_nghi_CCVC_22012016 (12)

hoi_nghi_CCVC_22012016 (13)

hoi_nghi_CCVC_22012016 (14)

 


Hội thao Công đoàn Y tế cấp Cơ sở

RSS